Regulamin konkursu

 1. Organizator
  GoodPoint Studio / Agencja Wyspa.Fm - wydawca portalu Wyspa.fm - Twoja Wyspa Muzyki
 2. Czas trwania Konkursu
  Konkurs rozpoczyna się w dniu 2021-12-24 o godz. 15:24 i kończy się w dniu 2022-01-07 o godz. 23:24.
 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
  Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
  • Posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Nie jest pracownikiem Organizatora
 4. Nagrody
  Wśród nadesłanych zgłoszeń Organizator wybierze Zwycięzców konkursu. Organizator zawiadomi każdego ze Zwycięzców Konkursu o przyznaniu nagrody przesyłając informację na Konto e-mail Uczestnika. W wypadku nieodebrania lub niewykorzystania nagrody z jakichkolwiek okoliczności, Zwycięzcom Konkursu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Organizatora, w szczególności o zapłatę odszkodowania, chyba że nieodebranie lub niewykorzystanie nagrody nastąpiło z wyłącznej, umyślnej winy Organizatora. Nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
 5. Dane osobowe
  Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych Uczestnika: imienia, nazwiska, adresu oraz adres e-mail. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych osobowych na stronach wyspa.fm oraz www.facebook.com/wyspa.fm w przypadku, gdy zostaną oni zwycięzcami Konkursu. Dane osobowe Uczestnika - Imię Nazwisko oraz adres pocztowy nie będą udostępniane podmiotom trzecim i zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu konkursu. Biorąc udział w konkursie Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie newslettera portalu Wyspa.fm na podany w formularzu adres e-mail. Uczestnik ma prawo do wglądu oraz do usunięcia swoich danych osobowych poprzez kontakt z Organizatorem pod adresem email portal@wyspa.fm.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany warunków regulaminu.
Powrót »