Regulamin i polityka prywatności

REGULAMIN PORTALU WYSPA.FM

1. WSTĘP

1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu Wyspa.fm (dalej: Portal).
2. Korzystanie z Portalu, z wyjątkiem zamieszczania reklam, jest ogólnodostępne i bezpłatne.
3. Portal prowadzony jest przez Agencję Wyspa.fm (z adresem GoodPoint Studio, 28 John Finnie St Kilmarnock KA1 1DD. UK).

2. ADMINISTRATOR I REGULAMIN

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości, funkcjonalności i regulaminu Portalu. O każdej zmianie Administrator będzie informował komunikatem zamieszczonym z odpowiednim wyprzedzeniem.

3. ZASADY DZIAŁANIA PORTALU

1. Administrator publikuje na Portalu artykuły i komunikaty. Treści te są chronione zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Prawa do publikacji i utworów udostępnianych użytkownikom Portalu przysługują Administratorowi lub osobom trzecim. Publikacje i utwory stanowiących własność osób trzecich są udostępniane w ramach stosownych umów i licencji udzielonych Administratorowi.
3. Zabronionym jest kopiowanie, modyfikowanie i publikowanie treści udostępnionych na Portalu bez uprzedniej zgody Administratora.
4. Treści publikowane przez Administratora mogą być komentowane przez użytkowników Portalu za pomocą wtyczki Facebook Connects. Zabronione jest zamieszczanie komentarzy niezgodnych z prawem lub dobrymi obyczajami – w szczególności obraźliwych, wulgarnych i godzących w dobra innych osób. Komentarze takie będą bezwzględnie usuwane przez Administratora Portalu.
5. Administrator Portalu zastrzega sobie ponadto prawo usuwania postów niezwiązanych z tematyką Portalu, zawierających treści reklamowe, a także sprzecznych z internetowym savoir-vivre.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści publikowane przez użytkowników, skutki włamań hakerskich polegających na kasowaniu lub modyfikowaniu treści, a także szkody spowodowane przerwami w działaniu Portalu.
7. Dane i informacje udostępniane na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które uznajemy za rzetelne i sprawdzone. Administrator ani Agencja Wyspa.fm nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych na łamach Portalu informacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na łamach Portalu ponosi użytkownik. Administrator ani Agencja Wyspa.fm Agencja Wyspa.fm nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych w portalu Wyspa.fm.

***

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU WYSPA.FM

Dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z naszego serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania Twoich danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa, w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

1. DEFINICJE

1. PORTAL: serwis dostępny pod adresem Wyspa.fm
2. DANE OSOBOWE: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
3. POLITYKA: niniejsza Polityka Prywatności.
4. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
5. UŻYTKOWNIK: każda osoba odwiedzająca Portal lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Portalu.

2. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Portal jest administratorem Twoich danych osobowych. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty: GoodPoint Studio, 28 John Finnie St Kilmarnock KA1 1DD. UK

3. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Jako Portal świadczymy różne usługi dla Użytkowników. W związku z tym przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na podstawie prawnej określonej w RODO.
Przetwarzanie przez nas danych osobowych odbywa się w związku z następującymi celami:

I Umożliwianie korzystania z usług Portalu, takich jak udział w ankietach, konkursach oraz branie udziału w dyskusji w komentarzach

Zakres danych: W tym celu przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Portalu, to znaczy: dane dotyczące oglądanych przez Ciebie stron, jak również dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. W przypadku udziału w konkursach przetwarzamy także Twoje imię, nazwisko i adres w celu wysyłki nagród. Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych usług i funkcjonalności Konta. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne
Podstawa prawna: Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

II Analiza i statystyka ruchu na portalu oraz zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa informatycznego Portalu

Zakres danych: W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Portalu, takie jak: odwiedzane strony i podstrony Portalu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

III Ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe dotyczące użytkowania Portalu, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, a także inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

IV Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych: W tym celu możemy przetwarzać dane dotyczące korzystania przez Ciebie z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami oraz Użytkownikami niezalogowanymi, opartych na rzetelności i lojalności.

V Prowadzenie profili w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, Twitter)

Zakres danych: W tych celach przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w wyżej wymienionych serwisach społecznościowych.
Podstawa prawna: Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na promowaniu własnej marki poprzez informowanie Użytkowników o treściach dostępnych na łamach Portalu.

4. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

DOSTAWCY USŁUG
Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Portalu. Dostawcy usług, którym przekazujemy Twoje dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają naszym poleceniom co do celów i sposobów przetwarzania tych danych.
Podmioty przetwarzające: Korzystamy z dostawców, którzy przetwarzają Twoje dane osobowe wyłącznie na nasze polecenie. Świadczą oni dla nas usługę hostingu (ovh.com), do analizy ruchu w Portalu (Google Inc.). Jeżeli bierzesz udział w konkursie w momencie wysyłki nagrody Twoje dane przekazujemy operatorowi pocztowemu (Poczta Polska) lub wybranej ad hoc firmie kurierskiej.
Lokalizacja: Nasi dostawcy mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), np. w Irlandii. Niektórzy spośród naszych dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem Twoich danych poza terytorium EOG zadbaliśmy, aby nasi dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję (UE) lub uczestnictwa w programie „Tarcza Prywatności” ustanowionym na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

ORGANY PAŃSTWOWE
Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

5. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Dane osobowe Użytkowników przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz poniżej w Polityce Cookies.

Dane, które otrzymaliśmy od Ciebie w celu wysyłania nagród zaprzestajemy przetwarzać (usuwamy permanentnie) zaraz po przesłaniu nagród.

6. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania za pośrednictwem adresu GoodPoint Studio, 28 John Finnie St Kilmarnock KA1 1DD. UK

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą.
Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC WYKORZYSTANIA DANYCH

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności oraz ułatwieniem korzystania z Portalu.
Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.
Podstawa prawna: art. 21 RODO

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”)

Masz prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli:
a) wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
b) Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
c) wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Portalu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
d) Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.
Podstawa prawna: art. 17 RODO

PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów.
Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
a) gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
b) gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
c) gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
Podstawa prawna: art. 18 RODO

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
Podstawa prawna: art. 15 RODO

PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać samodzielnie. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).
Podstawa prawna: art. 16 RODO

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
Podstawa prawna: art. 20 RODO

W JAKIM CZASIE SPEŁNIAMY TWOJE ŻĄDANIE?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

ZGŁASZANIE SKARG, ZAPYTAŃ I WNIOSKÓW

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

7. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Administrator wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

8. W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez nas z plików cookies znajdziesz poniżej w Polityce cookies.

9. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z Regulaminem oraz przepisami prawa.

***

POLITYKA COOKIES PORTALU WYSPA.FM

1. CO OZNACZAJĄ OKREŚLONE POJĘCIA?

Pliki cookies to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku Twojego komputera lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do Twojej identyfikacji lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Ciebie w Portalu.

Oprócz plików cookies używamy także innych podobnych technologii, takich jak:

Fingerprinting to technologia polegająca na zbieraniu i analizie informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych pluginach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach), za pomocą którego korzystasz z Portalu. Informacje te służą do Twojej identyfikacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa Portalu;

Rozpoznawanie urządzeń polega na zastosowaniu do analizy zebranych informacji dotyczących Twojego urządzenia (informacji o przeglądarce, systemie operacyjnym, zainstalowanych plug-inach, strefie czasowej, rozmiarze ekranu, czcionkach systemowych i innych konfiguracjach) operacji opartych na statystyce i prawdopodobieństwie oraz nadanie wspólnego identyfikatora danym wynikającym z użycia urządzenia. Celem tego działania jest próba rozpoznania Ciebie (np. rozpoznanie, że jesteś tym samym użytkownikiem korzystającym z wielu urządzeń). Informacje te służą do Twojej identyfikacji;

Dla zapewnienia przejrzystości informacji zawartych w Polityce Cookies wszystkie wskazane wyżej technologie będziemy dalej nazywać jako pliki cookies.

2. JAKICH RODZAJÓW PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY?

Używamy plików cookies różniących się od siebie zarówno cyklem życia, jak i domeną internetową, od której pochodzą.

Ze względu na cykl życia pliki cookies dzielimy na:

  • sesyjne – usuwane jednocześnie z zamknięciem przeglądarki internetowej,
  • trwałe – usuwane z upływem określonego z góry czasu, niezależnie od zamknięcia przeglądarki internetowej.

Ze względu na domeną internetową, od której pochodzą, pliki cookies dzielimy na:

  • własne – ustawiane przez serwery internetowe Portalu,
  • osób trzecich – ustawiane przez serwery internetowe innych stron niż Portal.

3. W JAKICH CELACH UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Świadczenie żądanych przez Ciebie usług (niezbędne pliki cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu umożliwienia Ci zalogowania się do swojego Konta, dostępu do usług Portalu przeznaczonych jedynie dla zalogowanych Użytkowników oraz umożliwienia Ci płynnej nawigacji na stronach i podstronach Portalu bez konieczności każdorazowego powtarzania procesu uwierzytelniania.

Optymalizacja korzystania z Serwisu (niezbędne i analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody korzystania z Portalu. Używany plików cookies także aby sprawdzić bezpieczeństwo systemu informatycznego oraz w celu zapamiętania Twoich preferencji.

Statystyka wyświetleń stron i podstron Serwisu (analityczne cookies)

Używamy plików cookies osób trzecich (np. Google Analytics) w celu liczenia wizyt w Portalu, ich długości oraz określenia, jakie funkcjonalności Portalu lub jego części były najczęściej wykorzystywane lub odwiedzane. Zbierane w ten sposób informacje pozwalają nam analizować wydajność Portalu oraz określać kierunki rozwoju nowych funkcjonalności i usług.

Śledzenie aktywności w Serwisie (analityczne cookies)

Używamy własnych plików cookies w celu Twojej identyfikacji na potrzeby analizy Twojej aktywności w Portalu, określenia jakie czynności podejmowałeś na stronach Portalu.

4. JAK ZARZĄDZAĆ PLIKAMI COOKIES?

Masz możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. W pasku menu przeglądarki internetowej w sekcji „Pomoc” można znaleźć informacje, jak odrzucić zapisywanie nowych plików cookies, jak usunąć dotychczas zapisane pliki cookies, jak żądać powiadamiania o zapisaniu nowego pliku cookie oraz jak zablokować działanie plików cookies.

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików cookies, poprzez odrzucenie zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Ci korzystanie z niektórych usług.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU WYSPA.FM

  1. W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.
  2. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach, lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.
  3. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą, a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoje zapytanie.
  4. W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
  5. W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.